ПРИЕТИ УЧЕНИЦИ ЗА ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА  2013/2014 год.

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2013/2014 год.

Класация на училищата в гр. София спред резултатите от НВО 4 клас за уч. 2012 / 2013 г
Примане на документи за първи клас - 07.05.2013 - 31.05.2013 г.
І.Общи положения и критерии за подбор на ученици в І клас 1. За учебната 2013/2014г. ще се приемат 96 ученика , разпределени в 4 паралелки по 24 деца. 2. Съгласно учебния план на училището в І клас се изучава руски език 3 часа седмично под формата на ЗИП. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС : 1.Деца, които имат по-големи братя или сестри, обучаващи се в 133 СОУ 2.Деца на учители и служители, работещи в 133 СОУ. 3.Деца, които живеят в близост до училището : територията между бул. „Гурко”, ул.”Княз Александър Батенберг”, ул.”Московска” и бул.”Васил Левски” с адресна регистрация преди 1.01.2013г. 4.Деца, чиито родители работят в близост до училището : територията между бул. „Гурко”, ул.”Княз Александър Батенберг”, ул.”Московска” и бул.”Васил Левски”.(карта на района) Ако броят на децата отговарящи на критериите е по-голям от броя на местата ,тогава класирането ще става по входящ номер на молбата. 5.При наличие на свободни места за ученици в І клас ще бъдат записани и деца, които не отговарят на посочените критерии, по реда на подадените документи до запълване на свободните места. ІІ.График на дейностите по прием на ученици в І клас Прием на молби /заявления/ за записване в І клас.(заявление за прием) Завление за ПИГ в І клас.(заявление за ПИГ) 1.Срок – от 07 май до 31 май 2013г. 2.Място за подаване на документи – І етаж, административно крило 3.Работно време на комисията по прием на молби – 09.00-12.00ч. и 14.00-16.00ч. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: 1.Молба - попълва се по образец пред комисията. 2.Декларация за изучаване на руски език в І клас(декларация) 3.Оригинално удостоверение за раждане на детето и ксерокопие от него. 4.Документ, удостоверяващ местоживеене или месторабота на родителите в посочената в т.3 и 4 територия . Подава се от родители, които искат да се възползват от горните критерии. 5.Бележник или лична карта на ученик и ксерокопие от титулната страница. Подава се от родители, които имат други деца, обучаващи се в 133 СОУ. Забележка : При подаване на молби на комисията се показват документи за самоличност на родителите или ксерокопия от тях. 2. Обработка на документите и изготвяне на списък на приетите ученици - 3-4 юни 2013г. Списъците с новоприети ученици ще бъдат изложени на входа на училището на 04 юни 2013г. след 16.00ч. ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС 1. Срок – от 5 юни до 14 юни 2013г. 2. Място за подаване на документи – І етаж, административно крило 3. Работно време на комисията – 09.00-12.00ч. и 14.00-16.00ч. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ 1. Оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група в детска градина или подготвителен клас в училище – оставя се на комисията. Ако детето не е посещавало подготвителна група или клас, родителите декларират това обстоятелство. 2. Здравен картон на детето 3.Молба за полуинтернатна група (занималня) – подава се по желание на родителите. Молбите за ПИГ се подават при секретарката на училището.Приема в полуинтернатна група става на базата на входящия номер на молбата след резолюция на директора. В полунтернатните групи се приемт само ученици от I-ви и II-ри клас. Обявяване на свободни места след записване на учениците – 18 юни 2013 година Приемане на молби и документи от родители за записване на свободните места – 19-21 юни 2013 година (промяната на датата за записване на свободните места се наложи поради техническа грешка) Родителска среща за новоприетите ученици в І клас – 24 юни 2013г от 18.00ч.